image banner
Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Ngay từ đầu năm 2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Sở đã thực hiện rà soát toàn bộ thủ tục hành chính của Ngành nhằm giúp cho tổ chức, cá nhân, cán bộ, công chức, viên chức dễ tìm hiểu và tra cứu khi có nhu cầu thực hiện giải quyết TTHC. Ngày 19/01/2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Tờ trình số 04/TTr- SLĐTBXH trình Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Ngày 29/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 03 Quyết định công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thay thế tất cả các Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành trước đó. Ngày 30/01/2024, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 01 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương do các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả.

1. Đối với thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương do các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả.

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 232/QĐ-UBND ngày 30/01/2024 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương do các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả (Xem chi tiết Quyết định số 232/QĐ-UBND tại đây: 232-QĐ-UBND-QĐ cong bo DM TTHC cap TW.pdf). Sau chuẩn hóa, số thủ tục hành chính cấp Trung ương là 12 thủ tục hành chính. Cụ thể như sau:

1.1. Lĩnh vực Người có công gồm 12 thủ tục hành chính và đều được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần.

1.2. Thay thế Danh mục thủ tục hành chính tại các Quyết định: số 1364/QĐ-UBND ngày 23/5/2022; số 1623/QĐ-UBND ngày 15/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

2. Đối với thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh:

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 212/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Xem chi tiết Quyết định số 212/QĐ-UBND tại đây: 212-QĐ-UBND-QĐ cong bo DM TTHC cap tinh.pdf). Sau chuẩn hóa, số thủ tục hành chính cấp tỉnh là 127 thủ tục hành chính. Cụ thể như sau:

2.1. Lĩnh vực Người có công gồm 38 thủ tục hành chính, trong đó: 28 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 26 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần.

2.2. Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội gồm 08 thủ tục hành chính và đều được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

2.3. Lĩnh vực Tiền lương gồm 02 thủ tục hành chính, trong đó: 02 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần.

2.4. Lĩnh vực Lao động gồm 08 thủ tục hành chính và đều được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

2.5. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp gồm 29 thủ tục hành chính, trong đó: 28 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 01 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần.

2.6. Lĩnh vực Việc làm gồm 21 thủ tục hành chính, trong đó: 13 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 08 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần.

2.7. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội gồm 08 thủ tục hành chính, trong đó: 05 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 03 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần.

2.8. Lĩnh vực An toàn, vệ sinh lao động gồm 06 thủ tục hành chính, trong đó: 04 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 02 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần.

2.9. Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước gồm 05 thủ tục hành chính và đều được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

2.10. Lĩnh vực Trẻ em gồm 02 thủ tục hành chính và đều được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

2.11. Thay thế Danh mục thủ tục hành chính tại các Quyết định: số 1363/QĐ-UBND ngày 23/5/2022; số 1584/QĐ-UBND ngày 09/6/2022; số 1620/QĐ-UBND ngày 15/6/2022; số 2473/QĐ-UBND ngày 20/9/2022; số 3060/QĐ-UBND ngày 21/11/2022; số 959/QĐ-UBND ngày 15/5/2023; số 1031/QĐ-UBND ngày 19/5/2023; số 1466/QĐ-UBND ngày 17/7/2023; số 2368/QĐ-UBND ngày 07/11/2023; số 2662/QĐ-UBND ngày 12/12/2023; số 2782/QĐ-UBND ngày 27/12/2023; số 61/QĐ-UBND ngày 10/01/2024; số 87/QĐ-UBND ngày 15/01/2024   của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

3. Đối với thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện:

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 211/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Thọ (Xem chi tiết Quyết định số 211/QĐ-UBND tại đây: 211-QĐ-UBND-QĐ cong bo DM TTHC cap huyen.pdf). Sau chuẩn hóa, số thủ tục hành chính cấp huyện là 30 thủ tục hành chính. Cụ thể như sau:

3.1. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội gồm 16 thủ tục hành chính, trong đó: 13 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 03 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần.

3.2. Lĩnh vực Lao động - Tiền lương gồm 01 thủ tục hành chính và được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần.

3.3. Lĩnh vực Người có công gồm 01 thủ tục hành chính và được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần.

3.4. Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp gồm 05 thủ tục hành chính, trong đó cả 05 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần.

3.5. Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội gồm 04 thủ tục hành chính, trong đó cả 04 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

3.6. Lĩnh vực Trẻ em gồm 02 thủ tục hành chính, trong đó cả 02 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

3.7. Lĩnh vực Quản lý lao động ngoài nước gồm 01 thủ tục hành chính và được cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

3.8. Thay thế các Quyết định: số 1365/QĐ-UBND ngày 23/5/2022; số 1584/QĐ-UBND ngày 09/6/2022; số 1622/QĐ-UBND ngày 15/6/2022; số 163/QĐ-UBND ngày 27/3/2023; số 60/QĐ-UBND ngày 10/01/2024   của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

4. Đối với thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã:

Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 210/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 về việc công bố Danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính các lĩnh vực ngành Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Phú Thọ (Xem chi tiết Quyết định số 210/QĐ-UBND tại đây: 210-QĐ-UBND-QĐ cong bo DM TTHC cap xa.pdf). Sau chuẩn hóa, số thủ tục hành chính cấp xã là 20 thủ tục hành chính. Cụ thể như sau:

4.1. Lĩnh vực Bảo trợ xã hội gồm 08 thủ tục hành chính, trong đó: 03 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 05 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần.

4.2. Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội gồm 02 thủ tục hành chính và đều được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần.

4.3. Lĩnh vực Trẻ em gồm 06 thủ tục hành chính, trong đó: 01 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 03 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần.

4.4. Lĩnh vực Người có công gồm 04 thủ tục hành chính, trong đó: 03 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 03 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần.

4.5. Thay thế các Quyết định: số 1320/QĐ-UBND ngày 17/5/2022; số 1621/QĐ-UBND ngày 15/6/2022; số 2469/QĐ-UBND ngày 20/9/2022; số 3062/QĐ-UBND ngày 21/11/2022; số 785/QĐ-UBND ngày 18/4/2023; số 1032/QĐ-UBND ngày 19/5/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Sau các Quyết định công bố danh mục chuẩn hóa thủ tục hành chính trên, tổng số thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tính đến thời điểm này là: 189 thủ tục hành chính với 128 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 61 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần, trong đó:

- Có 12 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Trung ương do các cấp chính quyền tỉnh Phú Thọ thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả. Trong đó, cả 12 thủ tục hành chính đều được cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần.

- Có 127 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Phú Thọ với 101 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 26 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần.

- Có 30 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện với 20 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 10 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần.

- Có 20 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã với 07 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và 13 thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến một phần./.

Lê Anh Dũng - Văn phòng Sở

Tin khác
1 2 3 4 5 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.846.594; Email: soldtbxh@phutho.gov.vn

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/4/2016

Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang