image banner
NHỮNG ĐIỂM SÁNG TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ

Trong những năm qua, công tác CCHC luôn được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quan tâm và gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn của các phòng, các đơn vị thuộc, trực thuộc, đặc biệt trong công tác giải quyết TTHC: trong đó đặt trọng tâm vào việc rà soát thường xuyên các TTHC mới phát sinh, giải quyết kịp thời các vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện các TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình giải quyết các TTHC nhằm đảm bảo nhanh gọn, chính xác, khoa học, khích lệ các sáng kiến kinh nghiệm trong cải cách TTHC, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, chậm muộn, gây khó khăn cho doanh nghiệp, công dân đến làm việc. Việc triển khai và quán triệt nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác CCHC đã giúp cho đội ngũ cán bộ công chức, viên chức toàn ngành nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác CCHC. Sở đã gắn việc thực hiện công tác CCHC với kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong đánh giá thi đua, khen thưởng hàng tháng và hàng năm.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được thể hiện qua các mặt như sau:

- Về công tác tuyên truyền CCHC: Được thực hiện với nhiều hình thức phong phú như: thông báo nội dung trong các cuộc họp giao ban của ngành, của Lãnh đạo Sở; đồng thời gửi qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành toàn văn các văn bản có liên quan đến đơn vị; tổ chức các hội nghị tập huấn, quán triệt. Tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở được cập nhật, niêm yết công khai tại Sở, Bộ phận Một cửa của Sở tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công; được công bố công khai trên hệ thống một cửa điện tử tích hợp dịch vụ hành chính công trực tuyến của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết TTHC.

- Về cải cách thể chế: Luôn có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong việc tham mưu ban hành văn bản QPPL để các văn bản QPPL ban hành luôn hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, khả thi và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của các văn bản đã ban hành. Đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng văn bản QPPL của ngành được nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ (100% cán bộ tham mưu công tác xây dựng văn bản QPPL đều có trình độ đại học trở lên).

- Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC: Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 28/7/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã công khai số điện thoại cũng như đầu mối tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định, TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành. Đến nay, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội không nhận được phản ánh, kiến nghị nào về quy định TTHC và hành vi hành chính.

- Về tình hình triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã cung cấp 122 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên Hệ thống phần mềm một cửa và dịch vụ công trực tuyến thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Số lượng TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến 46 TTHC thực hiện mức độ 4 (chiếm 37,7%, vượt mức 30% số TTHC thực hiện mức độ 4 theo yêu cầu của UBND tỉnh năm 2020), 39 TTHC thực hiện mức độ 3.

- Về hệ thống hạ tầng  CNTT: Tất cả cán bộ, công chức thuộc Văn phòng Sở đều được trang bị 01 máy tính cá nhân để phục vụ công tác; Một số phòng chuyên môn được trang bị máy tính xách tay. Ngoài ra, Sở còn trang bị các trang thiết bị khác như 28 máy in các loại, 02 máy photocopy, Switch 24 port và 4 port, 8 port, router wifi, máy quét... Các máy tính được cài đặt phầm mềm diệt virút, đặt mật khẩu truy cập mạng không dây. Hệ thống mạng nội bộ (LAN) được đầu tư xây dựng từ cuối năm 2017 và luôn duy trì hoạt động thường xuyên và thông suốt. Sở đã triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPTIoffice 4.0 từ tháng 6/2019. Đến nay,100% cán bộ, công chức cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị thuộc và trực thuộc sử dụng ứng dụng này trong giải quyết công việc. Tỷ lệ văn bản đi/đến được xử lý qua phần mềm quản lý văn bản đạt 100%. Áp dụng triệt để chữ ký số cơ quan, cá nhân của lãnh đạo Sở và sim ký số của lãnh đạo Sở vào giải quyết công việc của Sở. Các phần mềm ứng dụng chuyên ngành: tại một số phòng chuyên môn của Sở đang sử dụng một số phầm mềm ứng dụng chuyên ngành như: Phần mềm quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng; Phần mềm Kế toán hành chính sự nghiệp MISA; Quản lý hộ nghèo và cận nghèo ; Quản lý đối tượng bảo trợ xã hội ; Phần mềm tra cứu bằng tổ quốc ghi công; Phần mềm quản lý nhân sự, Cổng thông tin điện tử về liệt sỹ, nghĩa trang liệt sỹ, mộ liệt sỹ,… Các phần mềm đã đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ quản lý của từng lĩnh vực chuyên ngành.

anh tin bai

 

Tập huấn sử dụng Hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành VNPT Ioffice 4.0

- Về đánh giá về tình hình, kết quả giải quyết TTHC: Từ khi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động tháng 10 năm 2018, Sở đã tiếp nhận và giải quyết gần 10.000 TTHC, tất cả các TTHC đều được giải quyết đúng và trước hạn (chỉ có 03 TTHC giải quyết quá hạn do lỗi thao tác phần mềm).

- Về việc công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015: Ngày 25/12/2019, Sở đã ban hành Quyết định số 459/QĐ - SLĐTBXH về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; Quyết định số 395/QĐ-SLĐTBXH ngày 17/9/2020 về việc công bố bổ sung Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ; Quyết định số 10/QĐ-SLĐTBXH ngày 15/01/2021 về công bố bổ sung Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ và được gửi đến Sở Khoa học và Công nghệ để theo dõi, tổng hợp. Ngày 16/11/2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành báo cáo số 164/BC-SKHCN về kết quả kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2020. Báo cáo đã đánh giá Sở Lao động – Thương binh và Xã hội là một trong những đơn vị thực hiện tốt nhất việc duy trì, áp dụng, cải tiến HTQLCL và thực hiện công bố HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan.

- Về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước: Tổ chức bộ máy của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã từng bước được kiện toàn với chức năng nhiệm vụ rõ ràng, tổ chức bộ máy gọn nhẹ, cơ cấu đội ngũ cán bộ phù hợp. Sau sáp nhập, giải thể, cơ cấu tổ chức của Sở còn 08 phòng chuyên môn (giảm 01 phòng), 01 Chi cục và 05 đơn vị trực thuộc (giảm 02 đơn vị).

- Về thực hiện phân cấp quản lý: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện đúng quyền hạn, trách nhiệm quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức theo quy định tại Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc ban hành Quy định phân cấp tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Phú Thọ.

- Về Triển khai thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp dịch vụ công: Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP và đã ban hành quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản công riêng của từng đơn vị.

Với những kết quả đã đạt được kể trên, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp tục tranh thủ thuận lợi, khắc phục khó khăn, đẩy mạnh công tác CCHC, để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước./.

Lê Anh Dũng - Văn phòng Sở

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.846.594; Email: soldtbxh@phutho.gov.vn

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/4/2016

Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang