image banner
Công tác Cải cách thủ tục hành chính năm 2022

Năm 2021, tại Quyết định số 3543/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và công bố Chỉ số CCHC năm 2021 của các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành, thị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã được Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá đạt 83,84 điểm, đứng thứ 9 trên tổng số 20 Sở, Ban, Ngành trên toàn tỉnh. Để tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác CCHC, ngay từ đầu năm Sở đã ban hành các kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC của ngành, cụ thể: Kế hoạch số 09/KH-SLĐTBXH ngày 14/01/2022 về thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước năm 2022; Kế hoạch số 16/KH-SLĐTBXH ngày 26/01/2022 về việc triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) năm 2022; Kế hoạch số 21/KH-SLĐTBXH ngày 15/02/2022 về việc rà soát, đánh giá TTHC năm 2022; Kế hoạch số 22/KH-SLĐTBXH ngày 15/02/2022 về việc truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC năm 2022; Kế hoạch số 31/KH-SLĐTBXH ngày 17/3/2022 về việc tuyên truyền công tác CCHC nhà nước năm 2022;

Sở đã bám sát các nội dung chính đã đề ra tại Kế hoạch số 09/KH-SLĐTBXH ngày 14/01/2022 về thực hiện nhiệm vụ CCHC nhà nước năm 2022, một số nội dung nổi bật như sau:

Về kết quả tham mưu, ban hành văn bản quy phạm pháp luật: Đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng văn bản QPPL của ngành luôn có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời trong việc tham mưu ban hành văn bản QPPL để các văn bản QPPL ban hành luôn hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất, khả thi và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước của các văn bản đã ban hành. Năm 2022, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 02 văn bản QPPL, như sau:

- Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ;

- Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 13/5/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ.

Sở đã tiến hành chuẩn hóa Danh mục TTHC các lĩnh vực ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Phú Thọ theo Kế hoạch 356/KH-UBND ngày 29/01/2022 của UBND tỉnh về rà soát, đánh giá TTHC năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Trước khi chuẩn hóa, toàn ngành có 206 TTHC với 62 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 4, 111 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 3, 33 TTHC cung cấp trực tuyến mức độ 2. Sau chuẩn hóa, toàn ngành giảm còn 186 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết trên Hệ thống phần mềm một cửa và dịch vụ công trực tuyến thực hiện tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Số lượng TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến 77 TTHC thực hiện mức độ 4, 84 TTHC thực hiện mức độ 3, 25 TTHC thực hiện mức độ 2.

Căn cứ các Quyết định công bố TTHC của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, từ đầu năm đến nay, Sở đã tiến hành tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 10 Quyết định công bố Danh mục TTHC và 02 Quyết định phê quyết quy trình nội bộ giải quyết TTHC.

Năm 2022, Sở tiếp tục duy trì, áp dụng hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã được được công bố phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Thực hiện rà soát toàn bộ TTHC và duy trì áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 trong quản lý điều hành của Sở. Ngày 23/8/2022, Giám đốc Sở ban hành Quyết định số 351/QĐ-SLĐTBXH về việc công bố bổ sung và bãi bỏ Quy trình giải quyết TTHC thuộc HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 của Sở. Qua đó 100% TTHC sau chuẩn hóa thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở đều được áp dụng ISO 9001:2015. Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào giải quyết công việc được khoa học, tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế hoạt động của cơ quan; giúp Lãnh đạo Sở điều hành, kiểm soát được toàn bộ quá trình giải quyết công việc của cơ quan.

Thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo đúng quy trình quy định. Đội ngũ công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa thực hiện quy trình tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo đúng quy định; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của Bộ phận Một cửa, có thái độ đúng mực khi giao tiếp, không gây khó khăn, phiền hà; hướng dẫn, giải thích đầy đủ, rõ ràng đúng pháp luật. Triển khai thực hiện nghiêm quy trình giải quyết TTHC từ khâu hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; cập nhật đầy đủ thành phần hồ sơ đã tiếp nhận vào Hệ thống Một cửa điện tử tích hợp Cổng dịch vụ công trực tuyến; hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện TTHC đầy đủ, rõ ràng, chính xác (trường hợp yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ chỉ yêu cầu sửa đổi, bổ sung một lần); sử dụng đầy đủ biểu mẫu trong quy trình giải quyết TTHC (mẫu giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả; mẫu phiếu yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; mẫu phiếu từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ; mẫu sổ theo dõi hồ sơ).

Kết quả tiếp nhận và giải quyết các TTHC từ 01/01/2022 đến 31/8/2022:

- Số hồ sơ đề nghị giải quyết 2.929 hồ sơ, trong đó:

          + Số hồ sơ kỳ báo cáo trước chuyển sang: 116 hồ sơ.

          + Số hồ sơ mới tiếp nhận: 2.813 hồ sơ (trong đó: Nhận trực tiếp và qua Bưu điện là: 951 hồ sơ; Nhận trực tuyến là: 1.862 hồ sơ).

- Số hồ sơ đã giải quyết: 2.681 hồ sơ, trong đó:

          + Số hồ sơ giải quyết trả đúng và trước hạn: 2.681 hồ sơ.

          + Số hồ sơ giải quyết trả quá hạn: 0 hồ sơ.

- Tổng số hồ sơ đang giải quyết: 248 hồ sơ.

          + Số hồ sơ chưa đến hạn: 248 hồ sơ.

          + Số hồ sơ đã quá hạn: 0 hồ sơ.

Thực hiện đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của Sở. Qua các báo cáo tháng của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, kết quả 100% người dân, doanh nghiệp đều đánh giá từ mức độ hài lòng đến rất hài lòng với sự phục vụ của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm.

Về công tác thi đua, khen thưởng gắn với việc thực hiện nhiệm vụ CCHC tại cơ quan: Công tác CCHC luôn được quan tâm và gắn liền với nhiệm vụ chuyên môn của các phòng, các đơn vị thuộc, trực thuộc, đặc biệt trong công tác giải quyết TTHC. Qua đó, đánh giá thi đua, khen thưởng được gắn với kết quả việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hàng tháng và cả năm. Tại điểm 2.1, khoản 2, điều 6, Quyết định số 359/QĐ-SLĐTBXH ngày 05/9/2022 của Giám đốc Sở về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc, trực thuộc và công chức, viên chức, người lao động Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ, cụ thể:

đ) Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (5 điểm).

Yêu cầu: Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính gồm: Rà soát, cập nhật kịp thời các TTHC mới, các TTHC bãi bỏ thuộc lĩnh vực được giao; Xây dựng quy trình giải quyết TTHC, quy trình nội bộ kịp thời, đúng quy định; Giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn, đúng thẩm quyền, chất lượng.”

Về công tác tuyên truyền CCHC: Ngày 17/3/2022, Sở ban hành Kế hoạch số 31/KH-SLĐTBXH về việc tuyên truyền công tác CCHC nhà nước năm 2022. Công tác thông tin, tuyên truyền kế hoạch CCHC và các văn bản có liên quan được thực hiện với nhiều hình thức phong phú như: thông báo nội dung trong các cuộc họp giao ban của ngành, của Lãnh đạo Sở; đồng thời gửi qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành toàn văn các văn bản có liên quan đến đơn vị; tổ chức các hội nghị tập huấn, quán triệt, kết quả như sau:

- 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành được quán triệt sâu sắc về các chủ trương, chính sách của Đảng và các văn bản của Chính phủ, văn bản của tỉnh về công tác CCHC.

- 100% các TTHC thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở được cập nhật, niêm yết công khai tại Sở, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công; được công bố công khai trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, Trang thông tin điện tử của Sở, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong quá trình giải quyết TTHC.

- 100% cá nhân, tổ chức được tiếp cận thông tin về CCHC, trọng tâm là cải cách TTHC qua nhiều cách khác nhau như: Truyền hình, báo chí, website của Sở, tờ rơi CCHC, ...

Về Xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số: Sở tiếp tục triển khai ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT Ioffice 4.0: 100% cán bộ, công chức, viên chức trong ngành sử dụng trong giải quyết công việc. Đã ứng dụng chữ ký số điện tử, sim ký số cá nhân khi phát hành văn bản đi (trừ văn bản mật, hồ sơ dự án). Hiện nay, 100% cán bộ, công chức thuộc Văn phòng Sở đều được trang bị 01 máy tính cá nhân để phục vụ công tác; Một số phòng chuyên môn được trang bị máy tính xách tay. Ngoài ra, để phục vụ công tác, Sở còn trang bị các trang thiết bị khác như hơn 30 máy in các loại, 02 máy photocopy, Switch 24 port và 4, 8 port, router wifi, 03 máy quét, 03 máy chiếu, 01 thiết bị tường lửa Cisco, ... Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông triển khai lắp đặt thiết bị đảm bảo an toàn thông tin theo mô hình 04 lớp. Hiện Sở có 01 thuê bao Internet (cáp quang) và 100% máy tính kết nối mạng internet. Hệ thống mạng nội bộ (LAN) được đầu tư xây dựng từ cuối năm 2017 và luôn duy trì hoạt động thường xuyên và thông suốt. Các đơn vị trực thuộc đều có kết nối internet tốc độ cao. Máy tính trang bị cơ bản phục vụ cho công tác chuyên môn.

Tuy nhiên, Sở vẫn có tồn tại, hạn chế, nguyên nhân như sau: Mặc dù, Sở đã tích cực triển khai cung cấp dịch vụ bưu chính công ích trong việc tiếp nhận/trả kết quả giải quyết TTHC, nhưng việc tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích của tổ chức, cá nhân còn thấp.

Việc triển khai và quán triệt nghiêm túc các nhiệm vụ về công tác CCHC đã giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác CCHC cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Góp phần đổi mới cách thức, quy trình giải quyết TTHC, tạo ra chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan và tổ chức, công dân./.

Lê Anh Dũng - Văn phòng Sở

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.846.594; Email: soldtbxh@phutho.gov.vn

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/4/2016

Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang