image banner
KẾT QUẢ BA NĂM THỰC HIỆNCHỈ THỊ 28-CT/TU NGÀY 07/7/2020 CỦA BTV TỈNH ỦY PHÚ THỌ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Lao động, tiền lương và việc làm trong khu vực doanh nghiệp; giáo dục nghề nghiệp (trừ sư phạm); bảo hiểm xã hội; an toàn, vệ sinh lao động; người có công; bảo trợ xã hội; trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội theo phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.Thực hiện sự chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy Phú Thọ, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, trong những năm qua, việc xây dựng và thực hiện dân chủ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Đặc biệt là sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị 28-CT/TU ngày 07/7/2020về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập”, việc xây dựng và thực hiện dân chủ ngày càng đi vào nền nếp.

Đảng ủy, Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ Sở đã quan tâm quán triệt, triển khai và chỉ đạo các Chi bộ, các tổ chức đoàn thể trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, Thông tư số 01/2016/TT-BNV; Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 07/7/2020 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập”; Hướng dẫn số 29-HD/Ban Chỉ đạo ngày 10/2/2020 của  Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phú Thọ về “Hướng dẫn tiêu chí đánh giá hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở” gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành. Qua đó, đã góp phần thực hiện nghiêm các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đảng ủy Sở đã ban hành văn bản kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ, Quy chế hoạt động về thực hiện dân chủ trong Đảng ủy và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ Đảng bộ Sở. Từ năm 2020 đến nay, Đảng ủy Sở đã ban hành 04 kế hoạch thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; trong đó tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn liền với xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan và các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ Sở đã chủ động, thường xuyên chỉ đạo quán triệt các văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên trong việc thực hiện Quy chế dân chủ; ban hành chương trình công tác năm; tham mưu với cấp uỷ thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy, Ban Thanh tra nhân dân. Lồng ghép đánh giá việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc tại các hội nghị giao ban tháng, sơ kết, tổng kết công tác năm. Đồng thời, thực hiện tốt dân chủ trong quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị tổ chức có liên quan; rà soát lại chức năng nhiệm vụ, thực hiện việc củng cố, kiện toàn bộ máy, điều chỉnh quy chế làm việc, bố trí cán bộ đảm bảo phát huy tính dân chủ, khách quan, chặt chẽ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định; các thắc mắc, kiến nghị, khiếu nại … của công dân đều được giải quyết kịp thời và dứt điểm ngay từ cơ sở, góp phần hạn chế ở mức thấp nhất việc phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, khiếu kiện kéo dài.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng ủy, lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và xã hội, Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ Sở xác định tập trung các nhiệm vụ cơ bản đó là:

Tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nhận thức đầy đủ, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, về dân chủ và thực hành dân chủ, trọng tâm là Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023.

Chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ của cơ quan. Xây dựng kế hoạch công tác hằng năm của Ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể nhằm nâng cao trách nhiệm của các thanh viên trong Ban chỉ đạo về dân chủ của cơ quan.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng mục tiêu đến hết năm 2023, đưa 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình.

Đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xác định nội dung và lựa chọn cách thức phát động thi đua sát với thực tế.

Thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phản ánh, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động./.

  anh tin bai

Bà Phạm Thị Thu Hương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022.

Cao Hương Giang - P. Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
Đăng nhập
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ
Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ

Điện thoại: 0210.3.846.594; Email: soldtbxh@phutho.gov.vn

Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử số 02/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông cấp ngày 11/4/2016

Chịu trách nhiệm chính: Bà Phạm Thị Thu Hương, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
 Chung nhan Tin Nhiem Mang