Tuyên truyền về Kế Hoạch sắp xếp, sát nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021

Ngày 23 tháng 07 năm 2019

Nhằm sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số, để thành lập đơn vị hành chính cấp xã, đảm bảo tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14; Thực hiện hiệu quả mục tiêu tổ chức hợp lý đơn vị hành chính cấp xã phù hợp với thực tiễn quản lý, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở; Đến năm 2020, đơn vị hành chính cấp xã mới hình thành được kiện toàn về tổ chức và đi vào hoạt động, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3089/KH-UBND ngày 09/7/2019 về việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 – 2021.

 

 

Ảnh: Bản đồ Hành chính tỉnh Phú Thọ

Theo Phương án tổng thể sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019 – 2021, tỉnh sẽ tiến hành sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã thuộc 10 đơn vị cấp huyện. Tổng số đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp là 225 đơn vị, giảm 52 đơn vị. Việc sắp xếp, sáp nhập được thực hiện trên nguyên tắc đảm bảo công khai, dân chủ, theo đúng trình tự, thủ tục, quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện cần phải đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, chặt chẽ, thận trọng, hiệu quả, không gây xáo trộn lớn, bất ổn về chính trị - xã hội và phải gắn với đổi mới, tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện dân chủ, khách quan, minh bạch trong việc rà soát, đánh giá, bố trí sắp xếp đội ngũ cán bô công chức, viên chức tại các xã thuộc diện sắp xếp.

Để việc triển khai thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã đạt kết quả cao thì các Ban, Ngành, Đoàn thể trong tỉnh cần làm tốt công tác tư tưởng, nắm bắt dư luận xã hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong quá trình triển khai thực hiện ở địa phương./.

Lê Anh Dũng – Văn phòng