Triển khai tự kiểm tra pháp luật lao động tại doanh nghiệp.

Ngày 26 tháng 05 năm 2021

Ngày 26/5/2021, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh ban hành Văn bản số 1154/SLĐTBXH-TTr về việc triển khai tự kiểm tra pháp luật lao động tại doanh nghiệp. Xem nội dung chi tiết văn bản tại đây: https://soldtbxh.phutho.gov.vn/files/Van ban hanh chinh 2021/Công văn gửi các doanh nghiệp.pdf.