Triển khai phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành - VNPT iOffice của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 05 tháng 06 năm 2019

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý vừa là nhiệm vụ vừa là nhu cầu tự thân của mỗi tổ chức để thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Từ năm 2015, phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đưa vào sử dụng giúp thay đổi cơ bản về phương pháp điều hành, quản lý, giúp Lãnh đạo Sở và đội ngũ công chức có thể gửi, nhận văn bản nhanh hơn, tra cứu văn bản dễ dàng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành. Tuy nhiên, phần mềm này cũng bộc lộ nhiều bất cập chưa đáp ứng yêu cầu phát triển: chưa liên thông được với Trục liên thông văn bản quốc gia, chưa tích hợp chữ ký số để phát hành văn bản điện tử, ...

Thực hiện Quyết định số 580/QĐ-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế gửi, nhận, quản lý, lưu trữ văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Phú Thọ, Văn phòng Sở phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT-Phú Thọ triển khai ứng dụng phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT iOffice từ ngày 01/6/2019. Phần mềm VNPT ioffice đáp ứng được các yêu cầu về gửi, nhận văn bản trên Trục liên thông văn bản quốc gia, tích hợp chữ ký số và lưu vết văn bản đầy đủ được ở từng giai đoạn xử lý.

Ngày 30/5/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị hướng dẫn sử dụng phần mềm. Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được hướng dẫn cụ thể, chi tiết và được thực hành cách sử dụng theo từng nhiệm vụ công việc được giao.

Cán bộ VNPT hướng dẫn một số đại biểu thực hành sử dụng phần mềm

Từ ngày 01/6/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai sử dụng phần mềm Hệ thống quản lý văn bản và điều hành VNPT liên thông với Trục liên thông văn bản quốc gia kết nối với các đơn vị thuộc, trực thuộc; phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành, thị góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính./.

Lê Anh Dũng – Văn phòng Sở