Trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19

Ngày 01 tháng 04 năm 2020

          Trong thời gian qua, do tác động bởi dịch Covid-19, sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, có doanh nghiệp phải tạm ngừng hoặc thu hẹp sản xuất, một số người lao động phải ngừng việc do nhiều nguyên nhân tác động. Để thực hiện chế độ trả lương trong thời gian ngừng việc và giải quyết chế độ đối với người lao động theo đúng quy định của pháp luật lao động; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ Bộ luật lao động, Văn bản hướng dẫn của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện như sau:

          Thứ nhất, việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy định tại Điều 98, Bộ luật Lao động để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc (do lỗi của người sử dụng lao động hay người lao động hay do nguyên nhân khách quan) để xác định trả lương ngừng việc cho người lao động.

          Thứ hai, đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19: Lao động là người nước ngoài trong thời gian chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc theo yêu cầu của cơ quan có thấm quyền; người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những người lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa được quay trở lại doanh nghiệp làm việc thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc thực hiện theo Khoản 3, Điều 98, Bộ luật Lao động (tiền lương do hai bên thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định).

          Thứ ba, đối với trường hợp doanh nghiệp gặp khó khăn về nguồn nguyên vật liệu, thị trường dẫn tới không bố trí đủ việc làm, người sử dụng lao động có thế tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 31, Bộ luật Lao động. Nếu thời gian ngừng việc kéo dài ảnh hưởng đến khả năng chi trả của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo quy định tại Điều 32, Bộ luật Lao động; nếu doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, dẫn tới giảm chỗ làm việc thì thực hiện sắp xếp lao động theo Điều 38 hoặc Điều 44, Bộ luật Lao động.

          Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Văn bản số 626/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 31/3/2020, hướng dẫn cụ thể về việc trả lương và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc./.

                  Vũ Thị Hải - P. LĐ-TL-BHXH