TIẾP TỤC THỰC HIỆN VIỆC TỰ KIỂM TRA PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP THEO THÔNG TƯ SỐ 17/2018/TT-BLĐTBXH

Ngày 17 tháng 01 năm 2020

Nhằm nâng cao hiệu quả, hiệu lực tuân thủ pháp luật lao động, ngày 17/10/2018, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH quy định về tự kiểm tra thực hiện pháp luật lao động của doanh nghiệp (thay thế việc triển khai Phiếu tự kiểm tra theo Quyết định số 02/2006/QĐ-BLĐTBXH ngày 16/02/2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Theo đó, kể từ ngày 01/01/2019 người sử dụng lao động phải tổ chức tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động tại cơ sở của mình ít nhất 01 (một) lần trong năm nhằm đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật lao động và có giải pháp cải tiến tuân thủ.

Năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã triển khai và hướng dẫn việc tự kiểm tra pháp luật lao động quy định tại Thông tư số 17/2018/TT-BLĐTBXH. Tuy nhiên, trong năm 2019, trên địa bàn tỉnh mới chỉ có 23 doanh nghiệp đăng ký tài khoản và 03 doanh nghiệp thực hiện việc báo cáo kết quả tự kiểm tra về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Việc tự kiểm tra pháp luật lao động là cơ sở để các đơn vị hoạt động sản xuất kinh doanh hiểu biết pháp luật lao động cũng như về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong việc chấp hành pháp luật lao động. Vì vậy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm túc quy định này. Người sử dụng lao động không chấp hành công tác tự kiểm tra và báo cáo theo quy định sẽ là cơ sở để cơ quan thanh tra nhà nước về lao động tiến hành thanh tra đột xuất hoặc đưa vào kế hoạch thanh tra năm sau đồng thời là tình tiết tăng nặng trong quyết định mức xử phạt vi phạm hành chính.

Quy trình tự kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động được thực hiện như sau:

Xây dựng kế hoạch

Hằng năm, người sử dụng lao động có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tự kiểm tra pháp luật lao động tại cơ sở của mình. Nội dung Kế hoạch tự kiểm tra gồm:

- Thời gian tự kiểm tra: Người sử dụng lao động quyết định.

- Thời kỳ tự kiểm tra: từ ngày đầu tiên tháng một dương lịch của năm trước đến thời điểm kiểm tra.

- Nội dung tự kiểm tra bao gồm: việc thực hiện báo cáo định kỳ; việc tuyển dụng và đào tạo lao động; việc giao kết và thực hiện hợp đồng lao động; việc đối thoại, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể; thời gian làm việc và nghỉ ngơi; việc trả lương cho người lao động; việc tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; việc thực hiện các quy định đối với lao động nữ, lao động là người cao tuổi, lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, lao động là người nước ngoài; việc xây dựng và đăng ký nội quy lao động; việc xử lý kỷ luật lao động, bồi thường trách nhiệm vật chất; việc tham gia và trích đóng bảo hiểm xa hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế hằng tháng cho người lao động thuộc đối tượng phải tham gia; việc giải quyết tranh chấp và khiếu nại về lao động; và một số nội dung khác mà người sử dụng lao động thấy cần thiết.

  Tiến hành kiểm tra

- Thành lập đoàn kiểm tra: Căn cứ kế hoạch tự kiểm tra, người sử dụng lao động thành lập đoàn tự kiểm tra gồm: Trưởng đoàn là đại diện người sử dụng lao động; thành viên là cán bộ lao động tiền lương, cán bộ an toàn, vệ sinh lao động, đại diện người lao động và các thành phần khác liên quan do người sử dụng lao động quyết định. 

- Thực hiện đăng ký thông tin tài khoản trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn để lấy phiếu tự kiểm tra và làm nội dung tự kiểm tra (căn cứ vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính có thể lựa chọn 1 hoặc nhiều phiếu tự kiểm tra làm nội dung tự kiểm tra).

- Tiến hành đối chiếu các quy định pháp luật lao động hiện hành tương ứng theo từng nội dung tự kiểm tra để phân tích, so sánh và kết luận doanh nghiệp có tuân thủ pháp luật lao động hay không và đưa ra biện pháp khắc phục những nội dung chưa tuân thủ (nếu có).

- Hoàn thiện kết luận tự kiểm tra theo mẫu(được đăng tải trên trang thông tin điện tử: http://tukiemtraphapluatlaodong.gov.vn).

Lập và lưu giữ hồ sơ kiểm tra

- Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ kiểm tra gồm: Phiếu tự kiểm tra, kết luận tự kiểm tra, văn bản thành lập đoàn tự kiểm tra và các tài liệu, hồ sơ phát sinh trong quá trình tự kiểm tra.

- Hồ sơ tự kiểm tra phải được lưu giữ trong hồ sơ quản lý doanh nghiệp để làm căn cứ theo dõi, phân tích, đưa ra các chính sách, giải pháp nhằm nâng cao tuân thủ pháp luật lao động tại doanh nghiệp.

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động

- Phối hợp với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở thực hiện báo cáo kết quả tự kiểm tra trực tuyến khi có yêu cầu bằng văn bản của cơ quan thanh tra nhà nước về lao động.

- Tổ chức thực hiện các kiến nghị, phản hồi của cơ quan thanh tra nhà nước về lao động theo nội dung báo cáo kết quả tự kiểm tra pháp luật lao động trực tuyến.

- Giải trình khi có yêu cầu của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền.

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác trong báo cáo kết quả tự kiểm tra pháp luật lao động trực tuyến; đảm bảo đúng thời hạn báo cáo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về lao động.

Yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc tự kiểm tra pháp luật lao động. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ánh về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Qua Thanh tra Sở, địa chỉ email: thanhtralaodongpt@gmail.com) để được xem xét, giải quyết ./.

                                                Dương Thị Lê Hà - Chánh Thanh tra Sở