Thực hiện nội dung gia hạn giấy phép lao động theo Nghị định số 152 năm 2020 của Chính phủ.

Ngày 01 tháng 03 năm 2021

Ngày 30/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP (thay thế Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ) về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Trong đó để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp về thủ tục và tăng cường quản lý việc sử dụng người lao động  nước ngoài làm việc tại Việt Nam tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP đã bổ sung thêm nội dung gia hạn về giấy phép lao động (qui định tại Điều 16, Điều 17, Điều 18 và Điều 19- Mục 5, Chương II).

Để thực hiện đúng qui định về việc gia hạn giấy phép lao động  cho người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thị, thành phối hợp, hướng dẫn các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp và trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện: Khi có phát sinh nhu cầu gia hạn cho người lao động nước ngoài thuộc đơn vị theo qui định tại Mục 5 - Gia hạn giấy phép lao động của Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ, đề nghị các doanh  nghiệp gửi hồ sơ về Bộ phận một cửa của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh  Phú Thọ để được xem xét giải quyết.

Đề nghị, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thị, thành phối hợp thực hiện./.