Thông báo về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ.

Ngày 09 tháng 01 năm 2020

          Ngày 09/01/2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ đã ban hành Thông báo số 55/TB-SLĐTBXH về việc xét tuyển viên chức sự nghiệp thuộc Sở  Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ. Xem chi tiết Thông báo tại đây: https://soldtbxh.phutho.gov.vn/files/Thong bao tuyen dung vien chuc.pdf và Mẫu phiếu Đăng ký dự tuyển tại đây: https://soldtbxh.phutho.gov.vn/files/Phiếu đăng ký.doc)