TẠM DỪNG ĐÓNG VÀO QUỸ BẢO HIỂM HƯU TRÍ VÀ TỬ TUẤT ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP GẶP KHÓ KHĂN DO DỊCH BỆNH COVID-19

Ngày 01 tháng 04 năm 2020

          Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp cả trong và ngoài nước làm ảnh hưởng tới tình hình sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp bị giảm nguồn cung nguyên vật liệu đầu vào, giảm thị trường tiêu thụ sản phẩm dẫn đến doanh nghiệp phải tạm ngừng hoặc thu hẹp sản xuất, một số người lao động phải ngừng việc do nhiều nguyên nhân tác động. Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp khắc phục khó khăn, nhanh chóng ổn định sản xuất kinh doanh, Bộ luật lao động và các Văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp lập hồ sơ, tạm dừng đóng bảo hiểm hưu trí và tử tuất như sau:

          Đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid -19 được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất khi: Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất kinh doanh trở lên hoặc có giá trị tài sản bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do dịch bệnh gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

          Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Được tính theo tháng và không quá 12 tháng. Thời điểm tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, được tính từ tháng người sử dụng lao động có Văn bản đề nghị và nộp hồ sơ đầy đủ với cơ quan BHXH.

          Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động vẫn đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Người sử dụng lao động và người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian tạm dừng đóng.

          Hồ sơ giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất gồm:

          1. Văn bản đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất;

         2. Văn bản xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH tạm thời nghỉ việc (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội cấp huyện tiếp nhận xem xét, xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc) hoặc văn bản xác định giá trị tài sản bị thiệt hại (Phòng Tài chính- Kế hoạch cấp huyện tiếp nhận xem xét, xác định giá trị tài sản bị thiệt hại). Đối với Doanh nghiệp trong các Khu, cụm công nghiệp thuộc phạm vi quản lý do Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ xác định. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị của người sử dụng lao động các cơ quan chức năng có trách nhiệm xem xét, xác định và có văn bản trả lời người sử dụng lao động.

          Cơ quan BHXH nơi doanh nghiệp tham gia BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của người sử dụng lao động.

          Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Văn bản số 625/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 31/3/2020 hướng dẫn cụ thể về việc lập hồ sơ tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các doanh nghiệp gặp khó khăn dịch bệnh Covid-19.

Vũ Kim Oanh - Trưởng Phòng LĐ - TL -BHXH