Sửa đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở LĐTBXH tỉnh Phú Thọ

Ngày 28 tháng 09 năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH PHÚ THỌ

  Số: 18/2018/QĐ-UBND

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    Phú Thọ,  ngày    27   tháng 9 năm 2018

 

 


QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ  trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 3 Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ như sau:

  2. Các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước:

  - Văn phòng (bao gồm công tác pháp chế);

  - Thanh tra;

  - Phòng Kế hoạch - Tài chính;

  - Phòng Người có công;

  - Phòng Việc làm - An toàn lao động;

  - Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội;

  - Phòng Dạy nghề;

  - Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em - Bình đẳng giới;

  - Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

  3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

  - Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ;

  - Trung tâm Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Phú Thọ;

  - Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Phú Thọ;

  - Trung tâm Dịch vụ việc làm;

  - Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Phú Thọ.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 10 năm 2018.

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và các đơn vị có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ Nội vụ;

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Cục KTVB - Bộ Tư pháp;

- Website Chính phủ;

- TTTU, HĐND tỉnh;

- CT, các PCT;

- Ban TCTU;

- Các PCVP;

- Công báo PT;

- CV NCTH;

- Lưu: VT, TH3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

Bùi Minh Châu