Sở Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai thực hiện Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động năm 2020

Ngày 03 tháng 12 năm 2019

1. Mức lương tối thiểu vùng và địa bàn áp dụng:

Quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2020, cụ thể như sau:

- Vùng II: Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc địa bàn thành phố Việt Trì.

Vùng III: Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc Thị xã Phú Thọ và các huyện: Phù Ninh, Lâm Thao, Thanh Ba, Tam Nông.

Vùng IV: Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên các địa bàn thuộc các huyện: Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Yên Lập, Cẩm Khê, Hạ Hòa, Đoan Hùng.

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, liên minh hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức và cá nhân quy định tại Khoản 2, 3 và 4 Điều 2 Nghị định 90/2019/NĐ-CP đều gọi chung là doanh nghiệp.

- Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó. Trường hợp doanh nghiệp có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu vùng khác nhau thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.

2. Áp dụng mức lương tối thiểu vùng:

Mức lương tối thiểu vùng quy định tại Mục 1 nêu trên là mức thấp nhất làm cơ sở để doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận phải bảo đảm:

- Không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất;

- Cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định tại Khoản 2, Điều 5, Nghị định số 90/2019/NĐ-CP.

Khi thực hiện mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP, doanh nghiệp không được xóa bỏ hoặc cắt giảm các chế độ tiền lương khi người lao động làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm, làm việc trong điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với các chức danh nghề nặng nhọc, độc hại và các chế độ khác theo quy định của pháp luật lao động. Các khoản phụ cấp, bổ sung khác, trợ cấp, tiền thưởng do doanh nghiệp quy định thì thực hiện theo thỏa thuận trong Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể hoặc trong Quy chế của doanh nghiệp.

Khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng mức lương tối thiểu cao hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định để trả lương cho người lao động phù hợp với năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh.

3. Tổ chức triển khai:

3.1. Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm thực hiện như sau:

- Triển khai và thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2020 theo đúng quy định; rà soát, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương phù hợp với mức lương tối thiểu vùng và sớm công bố công khai kết quả để người lao động biết, giám sát. Quá trình thực hiện, doanh nghiệp cần trao đổi, thỏa thuận với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở và người lao động để điều chỉnh cụ thể các mức lương trong thang lương, bảng lương của doanh nghiệp. Thang lương, bảng lương sau khi điều chỉnh phải gửi về Ủy ban nhân dân huyện, thành, thị (Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) hoặc Ban Quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ.

- Rà soát các hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế trả thưởng, quy chế nâng lương và các quy chế khác doanh nghiệp đang áp dụng. Trường hợp có nội dung chưa phù hợp quy định pháp luật lao động, doanh nghiệp có trách nhiệm điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp quy định.

3.2. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; Ban quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ:

- Tổ chức triển khai, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thuộc quyền quản lý thực hiện đúng các quy định về thực hiện mức lương tối thiểu vùng năm 2020. Tiếp nhận thang lương, bảng lương, định mức lao động do doanh nghiệp gửi để rà soát, kiểm tra, giám sát. Trường hợp phát hiện nội dung không đúng quy định hiện hành phải yêu cầu doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh theo đúng quy định của pháp luật lao động về quan hệ lao động, tiền lương.

- Tăng cường theo dõi, giám sát các doanh nghiệp thực hiện mức lương tối thiểu vùng, bảo đảm các doanh nghiệp thực hiện việc trả lương và các chế độ khác đối với người lao động đúng theo quy định tại Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ.

3.3. Đề nghị Liên đoàn lao động tỉnh:

Chỉ đạo các tổ chức công đoàn cơ sở tham gia ý kiến trong việc xây dựng , rà soát, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, định mức lao động của người sử dụng lao động cho phù hợp với mức lương tối thiểu vùng và công khai kết quả; đồng thời giám sát việc thực hiện của doanh nghiệp nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện chính sách tiền lương mới theo Nghị định số 90/2019/NĐ-CP về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội) trước ngày 20/02/2020 để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội

(Trích Văn bản số: 2445/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 03/12/2019 về việc triển khai Nghị định số 90-2019-NĐ-CP ngày 15-11-2019 của Chính phủ)