Quyết định về việc thông báo công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020.

Ngày 21 tháng 12 năm 2019

Ngày 20/12/2019, Sở LĐTBXH ban hành Quyết định số 451/QĐ-SLĐTBXH về việc thông báo công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020. Xem chi tiết Quyết định tại đây:https://soldtbxh.phutho.gov.vn/files/451-QĐ-SLĐTBXH-QĐ TB công khai dự toán thu chi NSNN 2020.signed.pdf