Quyết định tặng danh hiệu thi đua đối với các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019

Ngày 21 tháng 12 năm 2019

Ngày 20/12/2019, Sở LĐTBXH ban hành Quyết định số 453/QĐ-SLĐTBXH về việc tặng danh hiệu thi đua đối với các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019. Xem chi tiết Quyết định tại đây: https://soldtbxh.phutho.gov.vn/files/453-QĐ-SLĐTBXH-QĐ tăng danh hiệu thi đua Sở LĐTBXH 2019.signed.pdf.