Quyết định phê duyệt và công bố Chỉ số CCHC năm 2018 của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị

Ngày 15 tháng 12 năm 2019

Ngày 12/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3185/QĐ-UBND về việc phê duyệt và công bố Chỉ số CCHC năm 2018 của các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị. Xem chi tiết Quyết định tại đây: https://soldtbxh.phutho.gov.vn/files/3185-qd-ubnd-QĐ công bố KQ chấm điểm CCHC năm 2018.signed.pdf.