Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Ngày 11 tháng 01 năm 2019

Ngày 27/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết đinh 23/2017/QĐ-UBND ngày 11/7/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Yêu cầu Thủ trưởng các Các phòng và tương đương thuộc Sở; Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội; Các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng LĐTB và XH các Huyện, thành, thị phổ biến đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động để thực hiện