Nội dung các Quyết định: 1009/QĐ-UBND, 1010/QĐ-UBND, 1011/QĐ-UBND ngày 09/5/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ

Ngày 24 tháng 05 năm 2019

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực lao động - thương binh và xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ (Tải Quyết định tại đây: 1011-QD-UBND-QD_cong_bo_TTHC_cong_bo_TTHC_linh_vuc_LDTBXH_cua_UBND_tinh_va_cua_So_LDTBXH_2019.docx)

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện tỉnh Phú Thọ. (Tải Quyết định tại đây: 1009-QD-UBND-Quyet_dinh_cong_bo_TTHC_linh_vuc_LDTBXH_cap_huyen_2019.docx)

Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã tỉnh Phú Thọ. (Tải Quyết định tại đây: 1010-QD-UBND-Quyet_dinh_cong_bo_TTHC_linh_vuc_LDTBXH_cap_xa_2019.docx)