Nội dung Bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh theo Quyết định 2692/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 (sửa đổi theo NĐ 140)

Ngày 14 tháng 01 năm 2019

Nội dung Bộ thủ tục hành chính cấp tỉnh theo Quyết định 2692/QĐ-UBND ngày 18/10/2018 (đã được sửa đổi bổ sung một số TTHC theo NĐ 140/2018/NĐCP ngày 8/10/2018 của Chính Phủ về sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tải nội dung bộ TTHC tại đây.