Lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ngày 16 tháng 06 năm 2020

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-BTGTU ngày 28/5/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhằm tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp, quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh; thông qua đó, giúp các cấp ủy nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh để kịp thời bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, chính sách trong các văn kiện của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ đăng toàn văn Dự thảo áo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để xin ý kiến tham gia đóng góp ý kiến của nhân dân, (xem chi tiết tại đây: https://soldtbxh.phutho.gov.vn/files/Van ban hanh chinh 2020/Du thao BC chinh tri DH Dang bo tinh Phu Tho lan thu XIX.doc).

+ Về nội dung góp ý kiến: Có thể góp ý theo toàn bộ nội dung hay từng phần, từng vấn đề cụ thể trong dự thảo Báo cáo chính trị, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

+ Về thời gian nhân dân thảo luận, góp ý kiến: Từ ngày 15/6/2020 đến hết ngày 25/6/2020.

+ Về hình thức góp ý kiến: Chủ động nghiên cứu tham gia góp ý kiến; góp ý kiến trực tiếp tại các buổi sinh hoạt thường kỳ của cơ quan, đoàn thể, các hội nghị lấy ý kiến nhân dân do Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị xã hội các cấp tổ chức.

+ Về cách thức gửi ý kiến góp ý: Gửi đến các cơ quan báo chí (Báo Phú Thọ, Đài Phát thanh và Truyền hình); cấp ủy đảng các cấp hoặc gửi về Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy).