Kế hoạch xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2021.

Ngày 10 tháng 08 năm 2021

Ngày 09/08/2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch số 34/KH-SLĐTBXH về việc xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở  Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ năm 2021. Xem chi tiết Thông báo tại đây https://soldtbxh.phutho.gov.vn/files/Van ban hanh chinh 2021/34-KH-SLDTBXH-Ke hoach tuyen dung vien chuc nam 2021.pdf.