Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

Ngày 31/3/2020, Sở LĐTBXH đã ban hành Văn bản số 625/SLĐTBXH-LĐTLBHXH về việc Hướng dẫn việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19. Xem chi tiết Văn bản tại đây: https://soldtbxh.phutho.gov.vn/files/Van ban hanh chinh 2020/625-SLĐTBXH-LĐTLBHXH-HD việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với doanh nghiệp.signed.pdf.