Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch Covid - 19

Ngày 31 tháng 03 năm 2020

Ngày 31/3/2020, Sở LĐTBXH đã ban hành Văn bản số 626/SLĐTBXH-LĐTLBHXH về việc Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch Covid - 19. Xem chi tiết Văn bản tại đây: https://soldtbxh.phutho.gov.vn/files/Van ban hanh chinh 2020/626-SLĐTBXH-LĐTLBHXH-HD trả lương ngừng việc và GQ chế độ cho NLĐ trong thời gian ngừng việc.signed.pdf.