Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc xây dựng quy chế đối thoại định kỳ, quy chế tổ chức hội nghị người lao động trong các doanh nghiệp

Ngày 22 tháng 10 năm 2019

MAU 3- Quy che to chuc Hoi nghi NLD tai doanh nghiep (1).doc

MAU 1- Quy che dan chu co so tai doanh nghiep.doc

MAU 2 -Quy che doi thoai tai doanh nghiep.doc

Nghị định 60/2013/NĐ-CP quy định nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở và hình thức thực hiện dân chủ tại nơi làm việc ở các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động làm việc theo hợp đồng lao động (sau đây gọi chung là doanh nghiệp); trong đó quy định rõ nhiều nội dung quan trọng và cần thiết để thực hiện tốt quy chế dân chủ tại doanh nghiệp giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu nhau hơn, hạn chế mâu thuẫn, tranh chấp trong quan hệ lao động nhằm xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, góp phần xây dựng doanh nghiệp hoạt động ổn định và phát triển.

Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo các cấp, các sở, ban, ngành của tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng và xây dựng kế hoạch quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ tới người lao động, người sử dụng lao động và công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, nhìn chung nhiều doanh nghiệp cơ bản thực hiện nghiêm túc các nội dung của Bộ Luật lao động, vì vậy đời sống người lao động được đảm bảo, góp phần ổn định trật tự, an ninh xã hội. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp thực hiện chưa nghiêm túc một số nội dung của Bộ Luật lao động, chưa thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; làm phát sinh tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, do đó ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người lao động, thiệt hại cho doanh nghiệp, gây mất trật tự xã hội ở địa phương. Nguyên nhân chủ yếu do người sử dụng lao động chưa thực hiện đúng các quy định của pháp luật về tiền lương, tiền thưởng, BHXH và các chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động, chưa cung cấp, chia sẻ thông tin đầy đủ để tăng cường sự hiểu biết giữa người sử dụng lao động và người lao động.

Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc ở một số doanh nghiệp còn  những hạn chế cần khắc phục, sửa đổi, bổ sung như sau:

- Nhiều doanh nghiệp chưa xây dựng và ban hành đầy đủ quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, quy chế hội nghị người lao động; một số doanh nghiệp đã xây dựng và ban hành các quy chế nhưng nội dung chưa đáp ứng yêu cầu, nặng về sao chép các quy định tại nghị định; những nội dung người sử dụng lao động phải công khai cho người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, được kiểm tra, giám sát còn chung chung, chưa cụ thể, chi tiết, tường minh, chưa bám sát, phù hợp với thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

- Hầu hết doanh nghiệp chưa tổ chức đối thoại định kỳ và hội nghị người lao động; một số doanh nghiệp tổ chức đối thoại định kỳ lồng ghép với các cuộc họp, giao ban, hội nghị người lao động lồng ghép với hội nghị tổng kết năm hoặc đại hội cổ đông; nhưng quy trình tổ chức, nội dung chưa đúng quy định và chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu.

- Việc niêm yết công khai các quy chế, quy định, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động chưa được đầy đủ và thường xuyên; không ít doanh nghiệp còn nợ lương, nợ BHXH, BHYT, BHTN dẫn đến tình trạng ngừng việc tập thể.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2016 của Tiểu ban III - Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ tỉnh Phú Thọ; để đảm bảo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững, tạo sự đồng thuận trong doanh nghiệp, hạn chế tối đa tranh chấp lao động, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Khẩn chương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, quy chế hội nghị người lao động; đối với các doanh nghiệp đã ban hành các quy chế, cần rà soát, sửa đổi, bổ sung nội dung đảm bảo đúng các quy định, bám sát, phù hợp với thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, đảm bảo thực sự có hiệu quả, tránh hình thức (Tham khảo quy chế mẫu kèm theo văn bản này).

2. Thực hiện niêm yết công khai, minh bạch tại nơi làm việc các quy chế, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể; những nội dung người sử dụng lao động phải công khai cho người lao động được biết, được tham gia ý kiến, được quyết định, được kiểm tra, giám sát; tôn trọng, bảo đảm các quyền dân chủ của người lao động tại nơi làm việc; tổ chức đối thoại định kỳ với người lao động, hội nghị người lao động đúng quy định.

3. Thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBH ngày 29/8/2014 của Bộ Lao động, Thương binh và Xă hội về thủ tục, trình tự tuyển lao động; báo cáo sử dụng lao động; lập, quản lý và sử dụng sổ quản lý lao động.

4. Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc, quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc, quy chế hội nghị người lao động của các doanh nghiệp sau khi xây dựng, bổ sung, sửa đổi xong gửi về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (Qua phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội) để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền.