HỘI NGHỊ TẬP HUẤN: Hướng dẫn sử dụng phần mềm “Hệ thống thông tin quản lý thực hiện pháp luật lao động”

Ngày 17 tháng 10 năm 2017

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-SLĐTBXH ngày 24/01/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ Việc làm - An toàn lao động năm 2019. Ngày 10/10/2019, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Phú Thọ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tổ chức lớp tập huấn: Hướng dẫn sử dụng phần mềm “Hệ thống thông tin quản lý thực hiện pháp luật lao động” cho 70 doanh nghiệp và 140 cán bộ  làm công tác An toàn, vệ sinh lao động tại các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đây là phần mềm do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng, nhằm giúp cơ quan quản lý nhà nước tổng hợp tình hình thực hiện pháp luật lao động và công tác An toàn, vệ sinh lao động đối với các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời giúp các Doanh nghiệp nắm được các quy định của pháp luật về thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động; chấp hành tốt  chế độ thông tin, báo cáo đối với cơ quan quản lý nhà nước. 

Hội nghị có sự tham dự của Đại diện Lãnh đạo và chuyên viên Phòng Việc làm - An toàn lao động - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Phòng Quản lý Doanh nghiệp - Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được các báo cáo viên của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội truyền đạt các nội dung cơ bản của Luật an toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật; hướng dẫn nhập thông tin, sử dụng phần mềm “Hệ thống thông tin quản lý thực hiện pháp luật lao động”./.

Nguyễn Hiển Ngọc - TP. Việc làm - An toàn lao động