GIAO BAN CÔNG TÁC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP 2021

Ngày 14 tháng 05 năm 2021

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị giao ban công tác giáo dục nghề nghiệp lần 1, năm 2021 tại Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Phú Thọ. Tham dự Hội nghị có trên 40 đại biểu là Lãnh đạo Sở, Lãnh đạo một số phòng chuyên môn thuộc Sở; Đại diện Lãnh đạo các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí Hoàng Xuân Đoài - Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Quý I/2021, các nhiệm vụ Giáo dục nghề nghiệp được triển khai thực hiện đảm bảo kế hoạch đề ra. Các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh được 4.618 người, đạt 13,2% kế hoạch năm 2021, bằng 107,7% so với cùng kỳ năm 2020; Công tác thi tốt nghiệp được tổ chức đảm bảo nghiêm túc, an toàn, phản ánh đúng thực chất kiến thức và kỹ năng thực hành của học sinh, sinh viên; đảm bảo giải quyết kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với học sinh sinh viên. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chủ động xây dựng kế hoạch, cử nhà giáo tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho các nhà giáo được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề đáp ứng yêu cầu giảng dạy; Cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo giáo dục nghề nghiệp đã được quan tâm đầu tư, từng bước cải thiện đáp ứng tiêu chuẩn. Chất lượng đào tạo từng bước được các doanh nghiệp và các nhà tuyển dụng chấp nhận, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp.

Tuy nhiên, công tác nghiên cứu, cập nhật văn bản hướng dẫn mới của một số cơ sở Giáo dục nghề nghiệp chưa thường xuyên, việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo còn chậm muộn, chất lượng báo cáo hạn chế. Việc xây dựng chỉ tiêu kế hoạch của một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp thiếu tính nhất quán, khi có sự điều chỉnh chỉ tiêu không báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp tại địa phương. Các hoạt động hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp của các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp chưa được chú trọng; Quan hệ giữa cơ sở Giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp thiếu chặt chẽ, chưa có sự phối hợp thường xuyên trong xây dựng nhu cầu đào tạo, đánh giá chất lượng, giải quyết việc làm sau đào tạo.

Hội nghị đã thảo luận những khó khăn, hạn chế trong công tác Giáo dục nghề nghiệp và đề ra các giải pháp khác phục để thực hiện có hiệu quả các hoạt động giáo dục nghề nghiệp trong năm 2021.

Kết luận Hội nghị, Ông Hoàng Xuân Đoài – Phó Giám đốc Sở chỉ đạo các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Bám sát văn bản chỉ đạo của cấp trên, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tư vấn, hướng nghiệp, tuyển sinh năm 2021, khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 để triển khai các nhiệm vụ đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Rà soát, kịp thời chấn chỉnh việc thực hiện pháp luật về Giáo dục nghề nghiệp tại các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp đảm bảo đúng quy định.

Chủ động hơn nữa trong công tác tuyển sinh đảm bảo đạt, vượt chỉ tiêu tuyển sinh theo kế hoạch đề ra. Đẩy mạnh tuyển sinh, đào tạo chương trình chất lượng cao, đào tạo các ngành nghề trọng điểm là thế mạnh của từng trường, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động trong nước và xuất khẩu lao động. Tham gia tích cực vào ngày hội tư vấn tuyển sinh Giáo dục nghề nghiệp năm 2021 do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức.

Xây dựng Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý theo quy định, từng bước đáp ứng yêu cầu chuẩn nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp. Tạo điều kiện cho đội ngũ nhà giáo đi thực tế tại các doanh nghiệp. Tổ chức ôn luyện cho nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp đạt giải cao tại Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp cấp tỉnh năm 2020 tham dự Hội giảng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp toàn quốc, dự kiến tổ chức vào tháng 10 đến tháng 11 năm 2021 tại Thành Phố Vinh, Nghệ An.

Tăng cường huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nâng cao chất lượng đào tạo; chủ động liên kết, phối hợp với các Doanh nghiệp trong đào tạo, xây dựng, biên soạn chương trình giáo trình; thực hành, thực tập của học sinh sinh viên, nâng cao kỹ năng thực hành nghề và giải quyết việc làm sau đào tạo cho học sinh sinh viên;

Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 theo Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Chủ động bố trí nguồn vốn hỗ trợ ý tưởng, dự án khởi nghiệp của học sinh sinh viên. Phối hợp với các doanh nghiệp hỗ trợ nguồn vốn, xây dựng Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp để hỗ trợ các dự án, ý tường khởi nghiệp của học sinh sinh viên và giúp các hoạt động khởi nghiệp học sinh sinh viên của cơ sở.

Tổ chức sơ kết, lựa chọn mô hình văn hóa ứng xử tiêu biểu tham dự Hội nghị sơ kết và biểu dương tại Quảng Ninh; lựa chọn học sinh sinh viên tiêu biểu, xuất sắc tham dự Lễ tuyên dương học sinh sinh viên tiêu biểu xuất sắc; cử học sinh sinh viên tham dự Cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp năm 2021; Chọn cử học sinh tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề Quốc gia do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức.

Tổ chức Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp cơ sở và lựa chọn những thiết bị tiêu biểu xuất sắc tham dự Hội thi cấp tỉnh năm 2021.

Chủ động trong việc xây dựng lộ trình thực hiện tự chủ từng phần trong các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp.

Tăng cường cập nhật thông tin các hoạt động của cơ sở Giáo dục nghề nghiệp lên website của cơ sở Giáo dục nghề nghiệp, các tin bài viết ngắn gọn, cập nhật đầy đủ thông tin gửi về phòng Dạy nghề, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp đăng tải trên website của Sở./.

Nguyễn Việt Dũng – Phòng Dạy nghề