Công tác chi trả trợ cấp cho đối tượng chính sách phải đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 14 tháng 04 năm 2020

          Hiện nay, trên địa bàn tỉnh, số lượng người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng 25.056 người; đối tượng Bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hàng tháng 63.205 người. Thực hiện Công điện của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19; để đảm bảo an toàn cho người hưởng chính sách, tránh tập trung đông người, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan: Bưu điện tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Bưu điện các huyện thành thị, UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện chi trả trợ cấp cho đối tượng chính sách với các nội dung, phương án cụ thể như: Tổ chức thực hiện chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng và đối tượng bảo trợ xã hội trực tiếp tại hộ gia đình, đảm bảo “ đúng - đủ - kịp thời”, không tập trung đông người. Căn cứ dự toán ngân sách Nhà nước được giao năm 2020, các huyện, thành thị sẽ bố trí kinh phí chi trả gộp 02 tháng (tháng 4, tháng 5) cho các đối tượng chính sách, tránh phải đi lại, chi trả nhiều lần. Các xã, phường, thị trấn cần bố trí và thông báo chi tiết thời gian, địa điểm chi trả tại hộ gia đình đến các đối tượng hưởng chính sách để người dân được biết và thực hiện; để thuận lợi cho công tác chi trả, người hưởng trợ cấp cần chuẩn bị các giấy tờ theo quy định, bố trí thời gian ở nhà nhận tiền theo đúng lịch đã thông báo. Trong quá trình chi trả, cần thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp an toàn trong quá trình giao nhận tiền: đeo khẩu trang, sử dụng cồn sát khuẩn và giữ khoảng cách an toàn trong giao tiếp./.

Ảnh: Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn khi giao nhận tiền.

Lương Chí Cường – PGĐ Sở LĐTB&XH