Công khai Quyết định ban hành và Nội quy tiếp công dân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ.

Ngày 05 tháng 01 năm 2021

1. Quyết định về việc ban hành Nội quy tiếp công dân tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ (xem chi tiết Quyết định tại đây: https://soldtbxh.phutho.gov.vn/files/Van ban hanh chinh 2021/02-QĐ-SLĐTBXH-QĐ ban hanh noi quy tiep cong dan so nam 2021.pdf).

2. Nội quy tiếp công dân tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ (xem chi tiết tại đây: https://soldtbxh.phutho.gov.vn/files/Van ban hanh chinh 2021/02-QĐ-SLĐTBXH-Noi quy tiep cong dan so nam 2021.pdf)

Lê Anh Dũng - Văn phòng Sở