Công khai Quyết định ban hành và Nội dung chi tiết lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở LĐTBXH tỉnh Phú Thọ năm 2021

Ngày 05 tháng 01 năm 2021

1. Quyết định ban hành lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở năm 2021 (Xem chi tiết tại đây: https://soldtbxh.phutho.gov.vn/files/Van ban hanh chinh 2021/05-QĐ-SLĐTBXH-QĐ ban hanh lich tiep cong dan nam 2021.pdf).

2. Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo Sở năm 2021 (Xem chi tiết tại đây: https://soldtbxh.phutho.gov.vn/files/Van ban hanh chinh 2021/05-QĐ-SLĐTBXH-Chi tiet lich tiep cong dan 2021.pdf).

Lê Anh Dũng - Văn phòng Sở