Công bố Danh mục bộ TTHC lĩnh vực Lao động - TBXH năm 2018

Ngày 06 tháng 11 năm 2018
Công bố Danh mục bộ TTHC lĩnh vực Lao động - TBXH năm 2018

Ngày 18/10/2018, UBND tỉnh Phú Thọ công bố Danh mục bộ Thủ tục hành chính lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ.

- Quyết định + Danh mục thủ tục hành chính cấp tỉnh (tại đây).

- Quyết định + Danh mục thủ tục hành chính cấp huyện (tại đây).

- Quyết định + Danh mục thủ tục hành chính cấp xã (tại đây).