Công bố bổ sung Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Ngày 17 tháng 09 năm 2020

Hệ thống quản lý chất lượng là hệ thống quản lý để định hướng và kiểm soát đối với một tổ chức về mặt chất lượng, là cơ sở quan trọng để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và khả năng cạnh tranh. Để công việc được thực hiện đúng và hiệu quả ngay từ đầu, chúng ta phải thực hiện và kiểm soát theo các quy chuẩn: có các quy trình, hướng dẫn, biểu mẫu quy định rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm.

Hiện nay, một số thủ tục hành chính do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội công bố thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tuy nhiên, do UBND tỉnh Phú Thọ đã phân cấp cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện tiếp nhận, xử lý tất cả các hồ sơ thủ tục hành chính này và thẩm quyền giải quyết vẫn thuộc UBND tỉnh. Để đảm bảo 100% các quy trình giải quyết thủ tục hành chính của Sở đều áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, ngày 16/9/2020, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Công bố bổ sung Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Quyết định số 459/QĐ - SLĐTBXH ngày 25/12/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Theo quyết định công bố bổ sung có: 08 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp; 02 quy trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội.

(Xem chi tiết Quyết định công bố bổ sung tại đây: https://soldtbxh.phutho.gov.vn/files/Van ban hanh chinh 2020/395-QĐ-SLĐTBXH-QĐ cong bo bo sung HTQLCL ISO 9001-2015.pdf)

Việc bổ sung 10 quy trình giải quyết thủ tục hành chính sẽ nâng tổng số quy trình giải quyết công việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 thành 104 quy trình, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết công việc tại Sở; giúp Lãnh đạo Sở điều hành công việc có hiệu quả hơn nhờ thiết lập cơ chế giải quyết công việc rành mạch và thống nhất; cán bộ, công chức được phân công trách nhiệm rõ ràng trong quá trình xử lý công việc, tạo phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả nhờ việc tuân thủ các quy trình đã xây dựng, thực hiện trách nhiệm, quyền hạn của mình đúng nơi, đúng thẩm quyền đã được Lãnh đạo cấp trên phê duyệt./.

Lê Anh Dũng - Văn phòng Sở