Cơ cấu tổ chức của Sở LĐTBXH tỉnh Phú Thọ

Ngày 08 tháng 10 năm 2018

1. Lãnh đạo Sở:

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc;

b) Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là người đứng đầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;

c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở phụ trách một hoặc một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

  2. Các đơn vị thực hiện chức năng quản lý nhà nước:

  - Văn phòng (bao gồm công tác pháp chế);

  - Thanh tra;

  - Phòng Kế hoạch - Tài chính;

  - Phòng Người có công;

  - Phòng Việc làm - An toàn lao động;

  - Phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm xã hội;

  - Phòng Dạy nghề;

  - Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em - Bình đẳng giới;

  - Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

  3. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc:

  - Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Phú Thọ;

  - Trung tâm Trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần tỉnh Phú Thọ;

  - Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Phú Thọ;

           + Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Phú Thọ - Cơ sở 1;

           + Cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh Phú Thọ - Cơ sở 2.

  - Trung tâm Dịch vụ việc làm;

  - Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Phú Thọ.