Các phòng thuộc Sở

Ngày 16 tháng 05 năm 2019

CÁC PHÒNG THUỘC SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TỈNH PHÚ THỌ

I. Văn phòng Sở

          Thường trực: 02103.846.594  

          Email: solaodongtbxh@phutho.gov.vn

1. Bà: Vũ Thương Huyền - Chánh Văn phòng

          Điện thoại: 02103.843.829

          Di động: 0915.033.547

          Email: huyenvt.soldtbxh@phutho.gov.vn

2. Ông: Ngô Văn Cường - Phó chánh Văn phòng

          Di động: 0917.129.868

          Email: cuongnv.soldtbxh@phutho.gov.vn

3. Bà: Đặng Thị Diện - Phó Chánh Văn phòng

          Điện thoại: 02103.816.265

          Di động: 0822.967.668

          Email: diendt.soldtbxh@phutho.gov.vn

II. Phòng Kế hoạch - Tài chính

1. Ông: Hoàng Công Thắng - Trưởng phòng

          Điện thoại: 02103.843.834

          Di động: 0912.595.089

          Email: thanghc.soldtbxh@phutho.gov.vn

2. Bà: Nguyễn Thị Diệu Thúy - Phó trưởng phòng

          Di động: 0915.168.288

          Email: thuyntd.soldtbxh@phutho.gov.vn

III. Phòng Việc làm - An toàn lao động

1. Bà: Nguyễn Hiển Ngọc - Trưởng phòng

          Điện thoại: 02103.843.827

          Di động: 0989.125.572

          Email: ngocnh.soldtbxh@phutho.gov.vn

2. Bà: Nguyễn Thu Giang - Phó trưởng phòng

          Di động: 0985.111.979

          Email: giangnt.soldtbxh@phutho.gov.vn

IV. Phòng Người có công

1. Nguyễn Thu Thủy - Trưởng phòng

          Di động: 0914.651.125

          Email: thuynt.soldtbxh@phutho.gov.vn

2. Ông: Phạm Anh Tuấn - Phó trưởng phòng

          Di động: 0936.712.868

          Email: tuanpa.soldtbxh@phutho.gov.vn

V. Phòng Tiền lương - Bảo hiểm xã hội

1. Bà Vũ Kim Oanh - Trưởng phòng

          Điện thoại: 02103.817.607

          Di động: 0915.163.999

          Email: oanhvk.soldtbxh@phutho.gov.vn

2. Ông: Nguyễn Anh Tuấn - Phó trưởng phòng

          Di động: 0964.656.777

          Email: tuanna.soldtbxh@phutho.gov.vn

VI. Thanh tra Sở

1. Bà Dương Thị Lê Hà - Chánh Thanh tra

          Điện thoại: 02103.841.491

          Di động: 0989.548.268

          Email: hadtl.soldtbxh@phutho.gov.vn

2. Ông Nguyễn Hải Đường - Phó Chánh thanh tra

          Di động: 0913.088.709

          Email: duongnh.soldtbxh@phutho.gov.vn

3. Bà Lê Ngọc Chúc - Phó Chánh thanh tra

          Di động: 0917.371.868

          Email: chucln.soldtbxh@phutho.gov.vn

VII. Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em - Bình đẳng giới

1. Nguyễn Gia Đa - Trưởng phòng

          Điện thoại: 02103.843.832

          Di động: 0912.148.386

          Email: dang.soldtbxh@phutho.gov.vn

2. Nguyễn Xuân Hải - Phó trưởng phòng

          Di động: 0944.956.186

          Email: hainx.soldtbxh@phutho.gov.vn

3. Nguyễn Thị Kim Dung - Phó trưởng phòng

          Di động: 0985.342.038

          Email: dungntk.soldtbxh@phutho.gov.vn

VIII. Phòng Dạy nghề

1. Bà Phan Thị Thanh Huyền - Trưởng phòng

          Điện thoại: 02103.843.830

          Di động: 0982.636.275

          Email: huyenptt.soldtbxh@phutho.gov.vn

2. Ông: Lưu Phương Thảo - Phó trưởng phòng

          Di động: 0913.389.483

          Email: thaolp.soldtbxh@phutho.gov.vn